અમૃત મહોત્સવ ૨૦૧૭, સરઢવ : સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ભાગ : ૨

0
102

સને -૧૯૪૧ માં નોધાયેલી કેળવણીના મંદિર સમી “શ્રી શેઠશામળદાસ મોતીચંદ એ.વી.સ્કુલ” સરઢવ, તાલુકો અને જીલ્લો ગાંધીનગર  ને ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ  થતા અમૃત મહોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી અંતર્ગત સંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

:: જુઓ વિડીઓ ભાગ ૨ ::